ARCHIWUM

 

QIUZ – CZERWONE KRZESŁO (HASŁO DO ARCHIWUM: 0000)

 

ŹRÓDŁO FILMU: http://www.lekturek.pl

PYTANIA DO KARTKÓWKI:

 1. Gdzie i kiedy toczą się wydarzenia w dramacie?
 2. W 3-4 zdaniach streść historię Pustelnika.
 3. Wymień przykład sytuacji, w której postacie fantastyczne z dramatu wpływają życie postaci realistycznych.
 4. Wymień 2 cechy Balladyny, każdą udowodnij przykładem z utworu.
 5. Omów 3 zbrodnie Balladyny (wymień ofiary, sposób zabójstwa i powody zbrodni).
 6. Omów w 2-3 zdaniach zakończenie tragedii.

LEKTURA 6. ( PO FERIACH)

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Kartkówka – wtorek 29.01.2019 r.

ŹRÓDŁO FILMU: http://www.lekturek.pl

PYTANIA DO KARTKÓWKI:

 1. Podaj imiona i nazwiska bohaterów kryjących się pod poniższymi pseudonimami: Alek, Rudy, Zośka.
 2. Absolwentami której szkoły byli bohaterowie i jak nazywała się drużyna harcerska, do której należeli?
 3. Na czym polegał Mały Sabotaż (podaj 2 przykłady) i co było jego celem?
 4. Na czym polegała „afera Kopernikowska”? (Wyjaśnij w kilku zdaniach)
 5. W kilku zdaniach opowiedz o akcji pod Arsenałem.
 6. Wymień przykład jednej akcji dywersyjnej, w której brali udział bohaterowie (podaj nazwę miejscowości i na czym polegała akcja)
 7. Wyjaśnij tytuł utworu(do jakiego innego utworu nawiązuje, co symbolizuje)
 8. Wybierz jednego z trzech głównych bohaterów utworu (Alka, Zośkę lub Rudego). Wymień 2 cechy charakteru,  każdą udowodnij przykładem z utworu.

DODATKOWO MOŻESZ PRZEJRZEĆ PONIŻSZE MATERIAŁY:

Źródło – materiały opublikowane na youtube.pl przez EduKanał:

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona

KARTKÓWKA – PIĄTEK, 01. 02. 2019r.

Czas akcji: 6 września 1931 r.
Miejsce akcji: Wola (dzielnica Warszawy), Warszawa
Narrator: Stefan Garczyński – adiutant generała Jana Umińskiego, dowodzący obroną Warszawy. Narrator jest bezpośrednim świadkiem wydarzeń i opowiada o nich w pierwszej osobie (Nam strzelać nie kazano, / Wstąpiłem na działo, / Spojrzałem na pole), nie bierze jednak bezpośredniego udziału w bitwie, obserwuje wydarzenia.
Geneza:
Adam Mickiewicz w sierpniu 1831 r. przybył do Wielkopolski i tu, po upadku powstania, spotkał się z liczną grupą uchodźców z kraju. Jednym z nich był Stefan Garczyński. W czasie powstania listopadowego pełnił on funkcję adiutanta generała Jana Umińskiego, dowódcy obrony Warszawy. Opowiedział on Mickiewiczowi epizod dotyczący obrony Fortu numer 54 na Woli. Artylerią tej placówki dowodził kapitan Julian Konstanty Ordon. 6 września, tuż po zdobyciu reduty przez Rosjan, nastąpił w niej wybuch amunicji. Wszyscy sądzili, że dokonał tego sam Ordon, jednocześnie ginąc pod gruzami budowli, okazało się jednak, że udało mu się ujść z życiem.

Julian Konstanty Ordon – postać autentyczna

Ilustracja

Był oficerem Wojska Polskiego. W czasie powstania listopadowego, podczas obrony Warszawy, dowodził baterią artylerii w reducie nr 54, która została wysadzona w powietrze 6 września 1831. W wierszu Reduta Ordona jego rzekomą śmierć opisał Adam Mickiewicz, mimo że w rzeczywistości podczas wybuchu Ordon przeżył – został jedynie mocno poparzony.

Reduta

Reduta nr 54, zwana potocznie Redutą Ordona – reduta wchodząca w skład pasa fortyfikacji z okresu powstania listopadowego z 1831 r. Jej obrona i wysadzenie zostały opisane w wierszu Adama Mickiewicza pt. Reduta Ordona, na podstawie opowiadania Stefana Garczyńskiego, naocznego świadka wydarzeń.

Reduta Ordona

Reduta Ordona - plan wydarzeń

ŹRÓDŁO: https://klp.pl/mickiewicz/a-5805.html

Reduta Ordona - porównanie wojsk polskiego i rosyjskiego

ŹRÓDŁO: https://klp.pl/mickiewicz/a-5805.html

DO KARTKÓWKI:

 1. Kiedy i gdzie toczy się akcja wydarzeń przedstawionych w utworze?
 2. Kto opowiada o wydarzeniach i w jakiej sytuacji się znajduje (co robi)?
 3. Wojska polskie i wojska rosyjskie przedstawiono w utworze na zasadzie kontrastu. Wyjaśnij – podaj 2 dowody na to.
 4. W kilku zdaniach napisz, dlaczego Ordona, bohatera utworu Mickiewicza, można nazwać bohaterem?
 5. Podaj jedną różnicę między Ordonem – postacią autentyczną, a Ordonem – bohaterem utworu Mickiewicza.

 

 

Można też obejrzeć:

Źródło – materiały opublikowane na youtube.pl przez EduKanał:

LEKTURA 11.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

KARTKÓWKA -PONIEDZIAŁEK

ŹRÓDŁO FILMU: http://www.lekturek.pl

PYTANIA DO KARTKÓWKI:

 1. Inwokacja: do kogo zwraca się narrator (wymień 2 adresatów – ).
 2. Gdzie i kiedy toczy się akcja utworu.
 3. Zbuduj 3 zdania na temat Sędziego Soplicy.
 4. Na czym polega spór rodu Sopliców z rodem Horeszków.
 5. Opowiedz w kilku zdaniach historię nieszczęśliwej miłości Jacka Soplicy i Ewy Horeszkówny.
 6. Wymień 2 cechy Gerwazego, każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 7. Wymień 2 cechy Jacka Soplicy przed zabójstwem Stolnika, każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 8. Wymień 2 cechy Jacka Soplicy po zabójstwie Stolnika, każdą udowodnij przykładem z tekstu.
 9. W kilku zdaniach omów wątek miłosny z udziałem Tadeusza, Zosi i Telimeny.
 10. Na co Gerwazy namówił szlachtę dobrzyńską?
 11. Jak zakończył się zajazd na Soplicowo?

DODATKOWO:

Możecie też obejrzeć opracowanie utworu (ZACHĘCAM 🙂 )

ŹRÓDŁO FILMU: http://www.lekturek.pl

LEKTURA 13.

 

 

 

 

TYDZIEŃ 1.   do  7 września 2018 r.

Melchior Wańkowicz Ziele na kraterze (fragmenty)

NACOBEZU:

 • prezentuję najważniejsze elementy biografii Melchiora Wańkowicza
 • charakteryzuję twórczość Melchiora Wańkowicza
 • opisuję temat książki Ziele na kraterze
 • wskazuję elementy autobiograficzne w książce
 • omawiam świat przedstawiony utworu
 • charakteryzuję bohaterów utworu
 • wyjaśniam tytuł utworu
 • krótko omawiam obraz domu rodzinnego, jaki wyłania się z utworu

II. Epika i jej cechy, gatunki epickie.

 

TYDZIEŃ 3.  – do 19 września 2018r.

DO SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA – DO ŚRODY 19 WRZEŚNIA:

Adam Mickiewicz, Świtezianka,

CEL: Znam treść utworu „Świtezianka”

NACOBEZU:

 1. Omawiam świat przedstawiony utworu: czas, miejsce, bohaterowie (krótko charakteryzuję bohaterów).
 2. Tworzę plan wydarzeń lub krótkie streszczenie wydarzeń przedstawionych w utworze.
 3. Omawiam funkcje narratora w tekście: czy narrator bierze udział w opisywanych wydarzeniach / czy narrator jest wszechwiedzący, czy posiada ograniczoną wiedzę o świecie przedstawionym i udowadniam to.
 4. Określam nastrój utworu.
 5. Zapisuję i wyjaśniam treść przestrogi dziewczyny.
 6. Wyjaśniam, na czym polegała wina młodzieńca i jaka poniósł karę.
 7. Omawiam cechy ballady.
 8. Wyjaśniam, co to znaczy, że ballada jest gatunkiem synkretycznym i udowadniam to.

 

POBIERZ ILUSTRACJE:

Dziady

 

Dziady

 

 

10-18 października 2018r.

Twórczość Jana Kochanowskiego

Znalezione obrazy dla zapytania Kochanowski

 

20 – 30 października 2018r.

„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego: 

Od 20 do 30 października omawiamy „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego:

Znalezione obrazy dla zapytania alek rudy zośka to oni

 

 

„PAN TADEUSZ”,

ADAM MICKIEWICZ

Od 20 listopada omawiamy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Proszę o opracowanie następujących zagadnień:

„Pan Tadeusz” krok po kroku

CEL: Znam treść utworu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

ZADANIE: Wykonaj w zeszycie notatkę, która graficznie będzie odwoływała się do treści lektury.

NACOBEZU:

 1. Tworzę biogram Adama Mickiewicza (z uwzględnieniem czasu i okoliczności powstania „Pana Tadeusza”, czyli genezy utworu).
 2. Przepisuję informacja zawarte w karcie tytułowej („cały” tytuł utworu).
 3. Wymieniam tytuły wszystkich dwunastu ksiąg „Pana Tadeusza”.
 4. Wskazuję czas i miejsce akcji z informacjami o tle historycznym (kampanii napoleońskiej oraz kulcie Bonapartego).
 5. Tworzę notatkę na temat najważniejszych bohaterów: Tadeusz, Jacek Soplica, Sędzia, Hrabia, Telimena, Zosia, Wojski, Gerwazy i Protazy, Jankiel oraz bohater zbiorowy: szlachta dobrzyńska i jej przedstawiciele, Moskale . (Wskazówka – podzielcie bohaterów na – DOM SOPLICÓW, DOM HORESZKÓW, POZOSTAŁYCH BOHATERÓW )
 6. Tworzę notatkę na temat trzech głównych wątków: miłosnego, sporu o zamek oraz działalności księdza Robaka.
 7. Wyjaśniam pojęcia epopeja oraz epopeja narodowa.
 8. Wyjaśniam pojęcia: inwokacja, epilog, retrospekcja, zajazd, zaścianek, czarna polewka, emisariusz, bohater dynamiczny oraz nazw urzędników: stolnik, podkomorzy, wojski, rejent, asesor.

Polecam obejrzeć: